• Manual transfer trolley

म्यानुअल ट्रान्सफर ट्रली